Daňové priznanie

Daňové priznanie je vrchol práce účtovníka. Či už ide o daňové priznanie k DPH, alebo daňové priznanie k dani z príjmov.

My Vám ponúkame:
Výkazy k DPH:
  • spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH
  • vypracovanie Tlačiva DPH na mesačnej či kvartálnej báze
  • vyplnenie a elektronické zaslanie Kontrolného výkazu
  • vyplnenie a elektronické zaslanie Súhrnného výkazu
  • spracovanie agendy ako aj vypracovanie Tlačiva DPH pre platiteľov používajúcich koeficient
Daň z príjmov, účtovná závierka:
  • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Jednoduchého účtovníctva / Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch/
  • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Podvojného účtovníctva (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Výkaz cash flow)
  • Vytvorenie Daňového priznania k Dani z príjmov právnických osôb
  • Spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov fyzických osôb – ako podnikateľov tak i nepodnikateľov / Daňové tlačivo B, Daňové tlačivo A/
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností