Podvojné a jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo netreba brať ako samozrejmosť. Treba si uvedomiť, že účtovníctvo je o detailoch, precíznosti a hlavne o informáciách. Profesionálny účtovník vidí medzi týmito vlastnosťami súvislosti, ktoré mu pomáhajú pri výkone účtovných operácií.

My Vám ponúkame tieto účtovné operácie:
Jednoduché účtovníctvo:
 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie peňažného denníka
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie uzávierkových výkazov (výkaz ziskov a strát výkaz o majetku a záväzkov)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
Podvojné účtovníctvo:
 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov a vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencie pohľadávok a záväzkov
 • evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii
 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie uzávierkových výkazov (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky vrátane výkazu cash-flow)
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie rôznych manažérskych prehľadov (analýza likvidity, analýza zadlženosti, ziskovosť zákazníkov, atď.)